Το “EcoDigital: Αναλαμβάνοντας δράση για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ψηφιοποίησης” είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που θα διεξαχθεί από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2025.

Το έργο EcoDigital έχει ως στόχο να παρακινήσει όλο και περισσότερους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τη σημασία του προβλήματος των ηλεκτρονικών αποβλήτων και να αναπτύξει θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά των νέων και στην ευρύτερη κοινωνία. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί με διάφορα μέσα, όπως η διεξαγωγή έρευνας για την αξιολόγηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης σχετικά με το πρόβλημα των ηλεκτρονικών αποβλήτων στη σχολική εκπαίδευση, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων για εκπαιδευτικούς, η δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, καθώς και μια συλλογή εργαλείων αξιολόγησης και συστάσεων πολιτικής. Συνεπώς, η χρηματοδότηση του έργου θα καλύψει σημαντικά κενά στη σχολική εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, στην οποία οι νέοι συμβάλλουν ενεργά λόγω της αυξημένης χρήσης διαφόρων πλατφορμών ψυχαγωγίας και κοινωνικών δικτύων.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου EcoDigital είναι:

1) Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ψηφιοποίησης.

2) Η ενίσχυση της κατάρτισης και των εκπαιδευτικών πόρων σε θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και εξετάζονται λιγότερο συχνά, όπως η βιώσιμη ψηφιοποίηση με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από ψηφιακές δραστηριότητες.

3) Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων όπως είναι οι ικανότητες που επικεντρώνονται στον βιώσιμο ψηφιακό μετασχηματισμό.

4) Η αξιολόγηση των ικανοτήτων για τη βιώσιμη ψηφιοποίηση και η αναδιαμόρφωση των σχετικών ατζέντων πολιτικής ώστε να ενσωματωθούν τα οφέλη από την ορθή χρήση των σχετικών διαδικτυακών εργαλείων και υπηρεσιών.

Αποτελέσματα

Το έργο EcoDigital θα αναπτύξει:


Ένα πρόγραμμα δημιουργίας ικανοτήτων με σκοπό την επέκταση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τα εργαλεία και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση.

Ένα σχολικό πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά μέσα σχετικά με τη βιώσιμη ψηφιοποίηση.

Μια συλλογή εργαλείων αξιολόγησης για την εξέταση των σχετικών ικανοτήτων.

Χρήσιμες προτάσεις πολιτικής που αφορούν τον τομέα της εκπαίδευσης.

Ομάδες-στόχοι

  • Οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων.
  • Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 10-18 ετών).
  • Την ευρύτερη κοινωνία.